ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
7/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:12:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
10/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:13:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
14/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:13:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
16/2560

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในงานห้องสมุด โดยวิธีตกลงราคา

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:15:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
19/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:17:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
28/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:18:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
30/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:19:23

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
31/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:20:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
34/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:20:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
36/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:21:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
45/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:22:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
47/2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:22:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
49/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:24:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
50/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:24:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
51/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:25:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
52/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:26:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
61/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:34:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
62/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:31:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
62./2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:33:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการ

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:29:35

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ