ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
63./2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2650

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:32:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
64/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามสาระการเรียนรู้ (พืชศึกษา) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:28:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
64./2560

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:32:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
66/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:35:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
67/2560

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:36:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
74/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีตกลงราคา

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:38:21

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
79/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการจัดซื้อชุดกาวน์ ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:39:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
80/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:40:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
83/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเีรยน ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:41:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
85/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:42:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
86/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:43:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
87/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:43:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
88/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:45:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
93/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:46:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
97/2560

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:47:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
98/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:48:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
99/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:48:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
103/2560

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:20:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
106/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:21:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
107/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:21:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ