ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายถิรวัฒน์ แขวงนอก 33 สังคมศึกษา
2 นายพณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์ 55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 นายเดชาธร พองาม 41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด 33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 นายสมควร นวลแย้ม 27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6 นางสาวพรปวีณ์ ทะนานทอง 36 ภาษาต่างประเทศ
7 นางสาวสุวรรณี แก้วระหัน 34 ภาษาต่างประเทศ
8 นางปรียานุช ทวีพูน 33 ภาษาต่างประเทศ
9 นายกฤษณะ แวงสันเทียะ 40 วิทยาศาสตร์
10 นางณิชาภา ชัยวงศ 35 วิทยาศาสตร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ