ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายสมควร นวลแย้ม 30 การงานอาชีพ
2 นางสาวพรปวีณ์ ทะนานทอง 39 ภาษาต่างประเทศ
3 นางสาวสุวรรณี แก้วระหัน 37 ภาษาต่างประเทศ
4 นายกฤษณะ แวงสันเทียะ 43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นางณิชาภา ชัยวงศ 37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 นายกิตติกร จุนทวิเทศ 49 สุขศึกษาพละศึกษา
7 นางสาวสุกัญญา คชศักดิ์ 27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ