ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
01/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:21:28

โพสโดย
คำสั่ง
08/2565

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:57:59

โพสโดย
คำสั่ง
09/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:58:38

โพสโดย
คำสั่ง
10/2565

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:59:19

โพสโดย
คำสั่ง
15/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:23:12

โพสโดย
คำสั่ง
18/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:49:49

โพสโดย
คำสั่ง
22/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:59:58

โพสโดย
คำสั่ง
23/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:23:44

โพสโดย
คำสั่ง
25/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:01:28

โพสโดย
คำสั่ง
27/2565

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:17:27

โพสโดย
คำสั่ง
28/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:24:16

โพสโดย
คำสั่ง
29/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:00:40

โพสโดย
คำสั่ง
31/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-09-07 10:20:31

โพสโดย
คำสั่ง
33/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:24:48

โพสโดย
คำสั่ง
34/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมงานสวนสมุนไพรโรงเรียน

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:02:04

โพสโดย
คำสั่ง
36/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:18:06

โพสโดย
คำสั่ง
38/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:18:41

โพสโดย
คำสั่ง
40/2565

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:19:16

โพสโดย
คำสั่ง
46/2565

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:19:47

โพสโดย
คำสั่ง
48/2565

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 14:26:10

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ