ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
242/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:03:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
246/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:03:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
1046/2560

มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:20:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
5/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:18:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:19:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
8/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการดาราศาสตร์เพื่อน้องครั้งที่ 18

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:20:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
12/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:21:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
18/2559

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ไมล์ลอย โดยวิธีตกลงราคา

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:22:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
21/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:24:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
25/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:34:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
26/2559

แต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:36:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
29/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:38:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
30/2559

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:38:49

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
31/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:41:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
32/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:42:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:43:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
37/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:43:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
40/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดผ้าป่า

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:45:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
41/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:45:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
42/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:46:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ