ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
93/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:35:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
103/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:39:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
104/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:42:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
110/2559

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:46:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
111/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:49:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
114/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:52:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
120/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:53:24

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
123/2559

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:57:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
125/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:59:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
126/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 12:04:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
128/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:12:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
129/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:14:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
130/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:15:21

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
131/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:15:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อควบคุมดูแล ให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:16:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
141/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:20:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
144/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:21:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
153/2559

แต่งตั้งคณะทำงาน ธรรมนูญสถานศึกษา ๙ ดี สู่วิถีการเรียนรู้ “โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน”

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:22:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
155/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:25:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
156/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 13:26:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ