ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 29 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
217/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:55:00

โพสโดย
คำสั่ง
220/2560

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:55:59

โพสโดย
คำสั่ง
221/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:57:29

โพสโดย
คำสั่ง
224/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:58:23

โพสโดย
คำสั่ง
229/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 13:59:10

โพสโดย
คำสั่ง
230/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:00:25

โพสโดย
คำสั่ง
240/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:02:28

โพสโดย
คำสั่ง
242/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:03:16

โพสโดย
คำสั่ง
246/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 14:03:59

โพสโดย
คำสั่ง
1046/2560

มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:20:57

โพสโดย
หนังสือราชการ
5/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:18:19

โพสโดย
คำสั่ง
6/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:19:57

โพสโดย
คำสั่ง
8/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการดาราศาสตร์เพื่อน้องครั้งที่ 18

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:20:49

โพสโดย
คำสั่ง
12/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:21:34

โพสโดย
คำสั่ง
18/2559

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ไมล์ลอย โดยวิธีตกลงราคา

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:22:59

โพสโดย
คำสั่ง
21/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:24:47

โพสโดย
คำสั่ง
25/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:34:05

โพสโดย
คำสั่ง
26/2559

แต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:36:38

โพสโดย
คำสั่ง
29/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:38:00

โพสโดย
คำสั่ง
30/2559

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:38:49

โพสโดย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 573 ระเบียน « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 29 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ