ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
119/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:33:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
123/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:34:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
124/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:35:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
125/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:35:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
134/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:36:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:37:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
140/2563

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:37:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
141/2563

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:38:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
142/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:39:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
143/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:39:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
144/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:40:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
149/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:41:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
153/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่าย “วิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ ปี ๒๕๖๓”

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:41:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
154/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:42:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
155/2563

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-01-05 09:34:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
156/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:42:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
00/2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:56

โพสโดย นายSuper Admin
หนังสือราชการ
01/2562

การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการม.ต้น โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-08-15 18:08:26

โพสโดย
หนังสือราชการ
1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับโรงเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2020-09-23 13:57:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
8/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:00:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ