ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
89/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:45:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
90/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

-
โพสเมื่อ 2021-09-20 15:51:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
91/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:47:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
93/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:49:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
94/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:50:21

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
99/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:53:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
100/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:54:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:55:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
109/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวด ผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:55:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
114/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:56:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
119/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:56:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
125/2564

แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:57:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
126/2564

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:58:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
127/2564

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 13:58:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
128/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไข เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ครั้งที่ ๒) และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 14:00:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
129/2564

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 14:00:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
130/2564

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 14:01:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
141/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 14:02:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
142/2564

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 14:02:52

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
143/2564

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 14:03:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ