ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
51/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:32

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
52/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:42:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
53/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:42:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
56/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:43:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
57/2561

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
62/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:45:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63/2561

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:45:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
70/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:45:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
86/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
87/2561

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
88/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 1-2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:09:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
89/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:12:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
90/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
91/2561

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
93/2561

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:47:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
94/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:47:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
95/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:47:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
97/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:25:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
98/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการ

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:26:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
99/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามสาระการเรียนรู้ (พืชศึกษา) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:26:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 343 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ