ข้อมูล ITA Online 2021>> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิกรับชม

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิกรับชม

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิกรับชม

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายประจำปี

คลิกรับชม