ข้อมูล ITA Online 2021 >> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คลิกรับชม

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คลิกรับชม