ข้อมูล ITA Online 2021 >> มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งสัยภายในหน่วยงาน

คลิกรับชม

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งสัยภายในหน่วยงาน

คลิกรับชม

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิกรับชม