ข้อมูล ITA Online 2021 >> การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกรับชม

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกรับชม

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกรับชม

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

คลิกรับชม