กิจกรรมของโรงเรียน


ข้อมูลทั้งหมด 31 ระเบียน 1 2 3 4

หัวข้อกิจกรรม ผู้ประกาศ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
    วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โพสเมื่อ 2019-02-15 15:36:27
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

สัปดาห์แห่งการเลือกตั้งประธานนักเรียน
    วันที่ 1 - 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดทำโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานการเลือกตั้งสภานักเรียน รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพเลือกผู้นำอย่างถูกต้อง เสริมสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2562

โพสเมื่อ 2019-02-15 15:35:33
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด NCLB
    วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ตามแนวคิด No Child Left Behind “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอด ทิ้งไว้ข้างหลัง” ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ขอบคุณคณะกรรมการที่มาให้คำแนะนำกัลยาณมิตร และเป็น กำลังใจให้พวกเรา

โพสเมื่อ 2019-02-07 11:04:51
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กำจัดยุงป้องกันโรค
    วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ในการฉีดพ่นยากันยุงเพื่อกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนขอกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ”

โพสเมื่อ 2019-02-07 11:01:13
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ
    วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

โพสเมื่อ 2019-01-08 13:55:09
คลิกดูภาพกิจกรรม

การอบรมกฏหมายเบื้องต้น
    วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมความรูู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียน

โพสเมื่อ 2019-01-08 13:52:26
คลิกดูภาพกิจกรรม

ค่ายดาราศาสตร์
    วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวเฝ้าชมฝนดาวตกเจมินีิดส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าจากประสบการณ์จริงและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ ขอบคุณชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมที่ได้ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆให้กับนักเรียน

โพสเมื่อ 2018-12-17 13:00:39
คลิกดูภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา
    วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ กระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่

โพสเมื่อ 2018-12-17 08:38:41
คลิกดูภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์
    วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการมอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์ ประจำปี 2561เพื่อแสดงถึงทักษะและความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในการ สืบสานหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

โพสเมื่อ 2018-12-03 15:35:29
คลิกดูภาพกิจกรรม

การตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน
    วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสเมื่อ 2018-12-03 14:58:44
คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี งานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด "โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี งานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้ก่อตั้งกองลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้ปฏิบัติร่วมกับสังคมภายนอก

โพสเมื่อ 2018-11-26 14:15:23
คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทศโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด

แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-08 13:55:42
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 4
    ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัตถกรรม

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:28:32
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 3
    ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:22:41
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 2
    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัถกรรม

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:16:30
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 1
    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์และการเพาะชำต้นไม้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:14:59
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
    ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื่ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ของโรงเรียน ความก้าวหน้าของการจักการศึกษา มีการเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โพสเมื่อ 2018-11-06 14:28:49
คลิกดูภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
    ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โพสเมื่อ 2018-08-17 14:58:20
คลิกดูภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ
    ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-17 14:56:11
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าพรรษา
    เนื่องในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้จัด

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-17 14:56:01
คลิกดูภาพกิจกรรม

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
    เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตอำเภอหนองกี่ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-01 09:04:56
คลิกดูภาพกิจกรรม

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
    เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ลูกเสือ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตอำเภอหนองกี่ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-01 09:05:26
คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
    วันที่ 6-9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ " เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แเก่นักเรียน ลดปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมในสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

โพสเมื่อ 2018-07-16 10:05:41
คลิกดูภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน)
    วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นผู็มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รักการออกกำลังกาย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โพสเมื่อ 2018-07-03 15:42:30
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

Music Contest 2018
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " Music Contest 2018 " เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน และยังเป็นเวทีเริ่มต้นในการสร้างโอกาสทางอาชีพนักดนตรี

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:33:59
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

TO BE NUMBER ONE
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " To Be Number One" เพื่อดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:31:40
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:26:23
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
    วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:23:04
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2561
    วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "รับน้อง" เพื่อให้นักเรียนรู้รักสามัคคีรักใคร่ กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:18:51
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561
    วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนศิลปวิทยาและปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกศิษย์

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:00:20
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2561
    วันที่ 24-25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการทำงาน ฝึกปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ฝึกความรับผิดชอบและความสามัคคีในการทำงาน

โพสเมื่อ 2018-07-03 12:55:41
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

ข้อมูลทั้งหมด 31 ระเบียน 1 2 3 4

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ