เอกสารราชการ

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ระดับสถานศึกษา

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกันยายน 2563

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ไหว้ครู ประจำปี 2563
รณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563
ประชุมผู้ปกครอง
วันเปิดเทอม
สวัสดีคุณครู
รับนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.4

กิจกรรมของโรงเรียน