เอกสารราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อบรบสภานักเรียน
ปฐมนิเทศ64
ปัจฉิมนิเทศ2563
ค่ายลูกเสือ2563
วันคริสต์มาส
กีฬาสี2563
ค่ายดาราศาสตร์2563
ไหว้ครู ประจำปี 2563

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ