เอกสารราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการใช้งานระบบสำรวจความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คัดกรองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

อบรบสภานักเรียน
ปฐมนิเทศ64
ปัจฉิมนิเทศ2563
ค่ายลูกเสือ2563
วันคริสต์มาส
กีฬาสี2563
ค่ายดาราศาสตร์2563
ไหว้ครู ประจำปี 2563

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ