ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นาย สุบิน ฝ่ายเทศ 44
2 นางสาววรรณกานต์ วารินกุด 35 ภาษาไทย
3 นางสาวกฤษณา  วงษ์มามี 34 ภาษาไทย
4 นายภัทรเดช ภิรมย์จิตร 31 คณิตศาสตร์
5 นายนิติพล อุ่นรัมย์ 27 คณิตศาสตร์
6 นายวันชัย รินทะ 42 วิทยาศาสตร์
7 นางสาวเพ็ญประภา พันธ์สมบัติ 39 วิทยาศาสตร์
8 นางสาวมณฑกานต์ ยืนนาน 38 วิทยาศาสตร์
9 นางธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล 36 วิทยาศาสตร์
10 นางสาวสุทิตย์ เงางาม 33 สังคมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ