ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นาย สุบิน ฝ่ายเทศ 44
2 นางสาววรรณกานต์ วารินกุด 35 ภาษาไทย
3 นางสาวกฤษณา  วงษ์มามี 34 ภาษาไทย
4 นายภัทรเดช ภิรมย์จิตร 31 คณิตศาสตร์
5 นายปุณยเกียรติ วงศ์ประวัณย์ 27 คณิตศาสตร์
6 นางสาวเพ็ญประภา พันธ์สมบัติ 39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นางสาวมณฑกานต์ ยืนนาน 38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 นางธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล 36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นางสาวสุทิตย์ เงางาม 33 สังคมศึกษา
10 นายถิรวัฒน์ แขวงนอก 33 สังคมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ