หลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร 2551 ปรับปรุงรายปีการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร 2551 ปรับปรุง 2563

โครงสร้างชั้นม.1

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2565

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.2

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2565

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.3

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2565

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.4

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2565

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.5

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2565

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.6

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2565

ดาวโหลด


โครงสร้างหลักสูตร 2551 ปรับปรุง 2561

โครงสร้างชั้นม.1

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งจะใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.2

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งจะใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.3

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งจะใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.4

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งจะใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.5

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งจะใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563

ดาวโหลด

โครงสร้างชั้นม.6

โครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งจะใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563

ดาวโหลด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ