ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ในฐานะโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม (สาขา) โดยขอใช้อาคารของโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ทำการสอนแทน เหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียนในเขตพื้นที่ ต.เมืองไผ่ และ ต.ท่าโพธิ์ชัยที่ห่างไกลตัวอำเภอหนองกี่ โดยมีผู้มาดูแลโรงเรียนสาขาสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันจำนวน 4 ท่าน คือ
            1. นายพนมยงค์ สระแก้ว
            2. นายสันติ สุยโพธิ์น้อย
            3. นายวินัย พุ่มไพบูลย์
            4. นายอมรพันธุ์ เพศสวัสดิ์
        ต่อมาสภาตำบลเมืองไผ่ ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 175 ไร่ และจัดหาวัสดุต่าง ๆ ในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง โรงเรียนจึงย้ายที่ทำการใหม่มาอยู่ที่ใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตั้งให้นายวุฒิพงศ์ คงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 กรมสามัญแต่งตั้งให้นายพนมยงค์ สระแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

        วันที่ 16 ธันวาคม 2536 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายพนมยงค์ สระแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เป็นคนแรกรายนามผู้บริหารโรงเรียน
                1. นายพนมยงค์ สระแก้ว ระยะเวลา 30 พ.ย. 35 - 7 มี.ค. 39
                2. นายสุรสิทธิ์ สิงห์พลงาม ระยะเวลา 10 เม.ย. 39 - 14 พ.ย. 44
                3. นายสรกฤช นพธราวุฒิ ระยะเวลา 15 พ.ย. 44 - 30 ก.ย. 51
                4. นายเหมือน รักสนาม ระยะเวลา 1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 58
                5. นายสุบิน ฝ่ายเทศ ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 - ปัจจุบัน
ที่ตั้งและขนาด
        โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 มีพื้นที่ทั้งหมด 175 ไร่ แบ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เพื่อจัดสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จำนวน 70 ไร่ ปัจจุบันจึงมีพื้นที่ 105 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่ราบการเดินทางไปมาสะดวก ห่างจากอำเภอหนองกี่ 23 กม. และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 85 กม.

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
            ทิศเหนือ          ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
            ทิศใต้             ติดต่อกับที่ดินเอกชน
            ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ถนนสายสระขุด - โคกสว่าง
            ทิศตะวันตก      ติดต่อกับที่ดินเอกชน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                        “ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                        “โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่”

วิสัยทัศน์
            โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพด้านทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรม โดยยึดหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี 2558

พันธกิจ
            "พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล"

เป้าประสงค์
        1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
        2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        4. โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล

คำขวัญของโรงเรียน
                        “ร่มรื่นพันธุ์ไม้ แจ่มใสนอบน้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ”

คติพจน์และคติธรรมของโรงเรียน
            คติพจน์
                        “ ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา สามัคคี ”
            คติธรรม
                        “ อทธาปิ ปัญญ ว สต ปสฎฐา ”        (ปัญญาเท่านั้นอันผู้สงบทั้งหลายสรรเสริญ)


สีประจำโรงเรียน          “ สีเขียว - สีเหลือง “
         สีเขียว      หมายถึง     ความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์
         สีเหลือง      หมายถึง     ความเป็นผู้มีสติปัญญาดี

ตราสัญลักษณ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ