จุดเน้น / กลยุทธ์ของโรงเรียน

        กลยุทธ์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
                1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
                2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                3. ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และครอบคลุม
                4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
                5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดเน้น โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
                1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achivement)
                2. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)
                3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient)
                4. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากร วัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning)
                5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (Sufficiency Economy)
                6. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
                7. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ