ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นางสาววรรณกานต์ วารินกุด 38 ภาษาไทย
2 นายภัทรเดช ภิรมย์จิตร 34 คณิตศาสตร์
3 นายนายมานะชัย  ประภาสัย 29 คณิตศาสตร์
4 นายปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์ 28 คณิตศาสตร์
5 นางสาวมณฑกานต์ ยืนนาน 41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 นางสาวเพ็ญประภา พันธ์สมบัติ 40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นางธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล 39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 นางสาวสุทิตย์ เงางาม 36 สังคมศึกษา
9 นายถิรวัฒน์ แขวงนอก 36 สังคมศึกษา
10 นางสาววัชราภรณ์ ผลไธสง 28 ศิลปะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ