ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
89/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:12:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
90/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:13:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
91/2561

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
93/2561

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:47:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
94/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:47:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
95/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:47:30

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
97/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:25:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
98/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการ

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:26:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
99/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามสาระการเรียนรู้ (พืชศึกษา) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:26:50

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
101/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:20:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:22:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
118/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:23:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
119/2561

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:23:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
120/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
122/2561

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
127/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
128/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
146/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-16 14:33:39

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
156/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:15:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ