ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
139/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนสิงหาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:45:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
154/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:46:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
168/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:47:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
170/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพิจารณษให้คะแนนรับป้ายสนองพระราชดำริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:49:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
171/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกันยายน 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:49:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
179/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:50:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
192/2562

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:51:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
196/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนตุลาคม 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:53:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
207/2562

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:54:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
208/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:55:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
211/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:55:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
212/2562

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:57:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
214/2562

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:57:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
215/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:58:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
216/2562

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:59:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
217/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 14:59:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
218/2562

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:00:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
219/2562

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:01:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
220/2562

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:02:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
221/2562

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-23 15:03:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ