ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
144/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-12-09 14:03:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
154/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:41:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
160/2564

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:43:42

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
161/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:44:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
165/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

-
โพสเมื่อ 2022-05-31 13:46:38

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
3/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:00:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2563

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:01:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
13/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:02:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
14/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:02:47

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานฯ ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:03:41

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
20/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:04:17

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
22/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:05:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
24/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2/2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:05:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
25/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนมีนาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:06:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
26/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:07:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
27/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:07:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
32/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:08:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
34/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนมีนาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:09:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
35/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนเมษายน 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:10:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
36/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:11:05

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ