ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
49/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:14:19

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
55/2563

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 1/2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:16:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
56/2563

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:17:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
57/2563

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:18:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
58/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:19:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63/2563

แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:20:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
67/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:20:55

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
68/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:21:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
69/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนสิงหาคม 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:22:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:22:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
79/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:23:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
80/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกันยายน 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:23:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
85/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:24:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
87/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:25:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
88/2563

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ระดับสถานศึกษา

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:26:12

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
94/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

-
โพสเมื่อ 2020-09-24 10:26:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
106/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:30:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:31:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
109/2563

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 10:50:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
118/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:32:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 492 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ