ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 28 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
106/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:30:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
108/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:31:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
109/2563

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

-
โพสเมื่อ 2021-03-23 10:50:56

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
118/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:32:26

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
119/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:33:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
123/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:34:29

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
124/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:35:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
125/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:35:48

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
134/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:36:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:37:08

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
140/2563

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:37:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
141/2563

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:38:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
142/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:39:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
143/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:39:43

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
144/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:40:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
149/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:41:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
153/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่าย “วิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ ปี ๒๕๖๓”

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:41:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
154/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:42:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
155/2563

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-
โพสเมื่อ 2021-01-05 09:34:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
156/2563

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

-
โพสเมื่อ 2021-03-30 08:42:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 556 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 28 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ลิงค์น่าสนใจ