ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
43/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:47:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
45/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3/ม.6 ประจำปีการศึกษา 2/2558

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:48:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
46/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาราชา”

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:54:24

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
47/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 15:59:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
52/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง ที่ 1 (1 เมษายน 2559)

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:01:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
65/2559

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:03:00

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
67/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:03:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
68/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:06:07

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
72/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม Google Apps for Education

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:06:34

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
75/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ทั่วไปและความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:07:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
77/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:09:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78/2559

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม พ.ศ.2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2559)

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:10:31

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78./2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:11:02

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
79/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:46:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
81/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:46:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
82/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:47:20

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
83/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:47:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
89/2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:48:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
90/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 09:33:06

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
91/2559

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 09:33:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 486 ระเบียน « Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ